Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DayDiscounter gedane aanbiedingen en op alle door DayDiscounter aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door DayDiscounter aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van DayDiscounter.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot DayDiscounter in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met DayDiscounter gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover DayDiscounter daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met DayDiscounter schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.
 4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. De aan DayDiscounter gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door DayDiscounter aanvaard, zodra het door DayDiscounter schriftelijk is bevestigd, dan wel DayDiscounter op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra DayDiscounter het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen vijf dagen na ontvangst van een order door DayDiscounter schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.
 3. Elke met DayDiscounter aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van DayDiscounter- dat DayDiscounter van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van DayDiscounter; DayDiscounter heeft om deze reden het recht om een order van een afnemer te weigeren.
 4. DayDiscounter is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door DayDiscounter verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan DayDiscounter de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor DayDiscounter uit het gemene recht voortvloeien.
 5. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door DayDiscounter bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.
 6. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van DayDiscounter, kan door DayDiscounter worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interessen aan de afnemer in rekening worden gebracht.
 7. DayDiscounter behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.
 8. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DayDiscounter is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met DayDiscounter gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde vennootschappen.
 9. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
 10. De afnemer machtigt DayDiscounter om de opdracht door een door DayDiscounter aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De afnemer gaat akkoord met overdracht door DayDiscounter aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door DayDiscounter met de afnemer gesloten overeenkomst(en).

Artikel 3 Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, op basis van de door DayDiscounter gehanteerde minimum-basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en zijn de transportkosten niet inbegrepen, maar voor rekening van de afnemer.
 2. De afgeleverde hoeveelheden worden door DayDiscounter op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.
 3. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door DayDiscounter niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft DayDiscounter het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.
 4. De afnemer heeft het recht om, indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van DayDiscounter worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.

Artikel 4 Levering, leveringstermijnen en leveringsrisico

 1. Levering geschiedt:
  1. a. door het ter beschikking stellen van het verkochte aan het adres van DayDiscounter;
  2. b. door aflevering van het verkochte op de locatie waar het bedrijf van de afnemer is gevestigd.
  3. 2. De door DayDiscounter opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De door DayDiscounter opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van DayDiscounter zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de koper geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door DayDiscounter ten dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan DayDiscounter onbetaald heeft gelaten.
  4. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door DayDiscounter bepaald. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen.
  5. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. DayDiscounter is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren.
  6. Indien en zodra de verkochte producten aan het adres van DayDiscounter ter beschikking van de afnemer zijn gesteld gaat het risico daarvan over op de afnemer.
  7. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de producten. Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is DayDiscounter gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 5 Klachten en Reclames

 1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. 
 2. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op andere directe wijze schriftelijk aan DayDiscounter kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 3. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen uiterlijk binnen 48 uren na aflevering schriftelijk aan DayDiscounter te zijn gemeld.
 4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op DayDiscounter betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door DayDiscounter geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer DayDiscounter onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor DayDiscounter beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doorgeleverd.
 5. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal DayDiscounter zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van DayDiscounter, hetzij het gebrek herstellen danwel een vervangend product leveren danwel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van DayDiscounter nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van DayDiscounter blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.
 6. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door DayDiscounter wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door DayDiscounter verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met DayDiscounter correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.

Artikel 6 Retourneren

 1. Wanneer een product defect is, heb je het recht om kosteloos te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst.
 2. Als de afnemer zich binnen 14 dagen na ontvangst bedenkt mag het product geretourneerd worden. Het product dient in dezelfde staat geretourneerd te worden. De kosten hiervan zijn voor de afnemer.
 3. Verstuur het product terug met alle geleverde toebehoren en waar mogelijk in originele staat en verpakking. De producten mogen thuis bekeken en uitgepakt worden, maar retourneer en verpak ze vervolgens op een nette manier zoals je ze ontvangen hebt. Voor eventuele waardevermindering die ontstaat omdat je het artikel op een andere manier hebt gebruikt dan in je een winkel zou doen, kan DayDiscounter kosten in rekening brengen.
 4. Meld jouw retour aan via de link in de orderbevestiging die je hebt ontvangen na het bestellen van het product.
 5. Verzend jouw retouraanvraag binnen 14 dagen na ontvangst. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen nadat jij of iemand voor jou (niet de vervoerder) het product fysiek ontvangt.
 6. Nadat je de retouraanvraag hebt ingediend, betaald DayDiscounter het bedrag binnen 14 dagen (na ontvangst retour) terug op dezelfde manier als de wijze waarop de oorspronkelijke transactie is verricht.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door DayDiscounter geleverde producten blijven eigendom van DayDiscounter tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door DayDiscounter aan de afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de afnemer over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.
 2. Alle in het bezit van de afnemer zijnde, van DayDiscounter afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.
 3. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.
 4. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij DayDiscounter de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan DayDiscounter ter beschikking te stellen.
 5. De afnemer verleent DayDiscounter reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door DayDiscounter geleverde producten zich bevinden, teneinde DayDiscounter in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van DayDiscounter om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.

Artikel 8 Facturering en Betaling

 1. DayDiscounter heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. 
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de opdrachtgever aan de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. DayDiscounter aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voorzover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van DayDiscounter. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.
 2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor DayDiscounter voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer DayDiscounter tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt DayDiscounter geen aansprakelijkheid.
 4. De afnemer moet DayDiscounter uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
 5. Indien DayDiscounter naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door DayDiscounter

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van DayDiscounter welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van DayDiscounter kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)DayDiscounters, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.
 2. Indien DayDiscounter door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft DayDiscounter het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van DayDiscounter. DayDiscounter is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van DayDiscounter, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

Artikel 11 Wanprestatie en ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in de wet, heeft DayDiscounter ingeval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van DayDiscounter. DayDiscounter is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door DayDiscounter geleden schade.
 2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft DayDiscounter eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surséance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die DayDiscounter op de afnemer heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
 2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 3. DayDiscounter is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 4. Iedere vordering tegen DayDiscounter vervalt, indien DayDiscounter niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

 1. Op de tussen DayDiscounter en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met DayDiscounter gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DayDiscounter het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

 

Gratis verzending!

Wij versturen alle bestellingen gratis door heel Nederland en België!

30 dagen bedenktijd

Bevalt het artikel niet? Dan kun je het altijd binnen 30 dagen retourneren.

100% veilig afrekenen

iDeal / PayPal / MasterCard / Visa / Klarna betaal achteraf / InDrie termijnen